Stel uw vraag en wij proberen zo snel mogelijk te reageren!
PragFlex logo

Pragflex creëert tijd

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • PragmaCare BV handelt ook onder naam Pragflex; Pragflex is handelsnaam van Pragmacare BV.
 • PragmaCare BV is een rechtspersoon die in het kader van de dienstverlening aan een opdrachtgever, Pragflexers ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze opdrachtgever.
 • Pragflexer: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van PragmaCare werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever.
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van PragmaCare.
 • Opdrachtovereenkomst: de overeenkomst tussen PragmaCare en opdrachtgever op basis waarvan een Pragflexer ten behoeve van opdrachtgever door tussenkomst van PragmaCare werkzaamheden zal verrichten.
 • Tarief: het bedrag per uur dat de opdrachtgever aan PragmaCare verschuldigd is voor de terbeschikkingstelling van de Pragflexer.
 • Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over een Pragflexer, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke kracht en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij.
 • Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over PragmaCare, wordt ook Pragflex bedoeld.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van PragmaCare en op opdracht

 • overeenkomsten tussen PragmaCare en opdrachtgever waarop PragmaCare deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen PragmaCare en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 • De opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later gesloten opdracht in te stemmen.
 • Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
 • PragmaCare is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de inlener voor zover die afwijken van deze voorwaarden.
 • Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Wijze van facturering

 • De facturen van PragmaCare tenzij anders afgesproken, mede gebaseerd op de ingevulde en door de opdrachtgever bevonden tijdverantwoording.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de tijdverantwoording. De accordering vindt plaats via (digitale) ondertekening van de tijdverantwoording tenzij anders overeengekomen.
 • Bij verschil tussen de bij de PragmaCare ingeleverde tijdverantwoording en de door de opdrachtgever behouden gegevens daarvan geldt de bij PragmaCare ingeleverde tijdverantwoording als juist, tenzij de inlener het tegendeel aantoont.
 • Als Pragflexer de gegevens van de tijdverantwoording betwist, kan PragmaCare het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de Pragmaflexer, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de tijdverantwoording correct is.
 • Als de inlener niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet, kan PragmaCare besluiten om de opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. PragmaCare gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de facturen van PragmaCare zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 7 dagen na factuurdatum zijn betaald.
 • Tariefwijzigingen en wijzigingen in of tengevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een opdrachtovereenkomst.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden

 • Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan PragmaCare werken voor de opdrachtgever bevrijdend.
 • Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de opdrachtgever aan de Pragflexer zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen PragmaCare niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.
 • Als de opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen drie dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de opdrachtgever aan PragmaCare kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 • Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan PragmaCare verschuldigd.
 • Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die PragmaCare moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van PragmaCare, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van €  250,= vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

Artikel 5 Ontbinding

 • Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de opdrachtovereenkomst te voldoen, is de andere partij -naast hetgeen in de opdrachtovereenkomst is bepaald- gerechtigd de opdrachtovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.
 • Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de opdrachtovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als: a. de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd; d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt; e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de opdrachtovereenkomst na te kunnen komen.
 • Als de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de opdrachtovereenkomst had ontvangen, kan hij de opdrachtovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens PragmaCar nog niet is uitgevoerd.
 • Bedragen die PragmaCare vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de opdrachtovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 • Als de opdrachtgever, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de opdrachtovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is PragmaCare gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn, dan wel zal de opdrachtgever PragmaCare financiële zekerheid verschaffen door middel van een voorschot of (bank) garantie. De omvang van het voorschot of de (bank)garantie staat in verhouding tot de verplichtingen van de opdrachtgever volgens de opdrachtovereenkomst. Voorgaande geldt ook in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.
 • Als, naar het oordeel van PragmaCare, er gerede twijfels bestaan omtrent de financiële positie van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever PragmaCare op diens verzoek de financiële zekerheid verschaffen als in lid 5 genoemd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 • Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is PragmaCare niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de Pragflexer of aan zaken dan wel personen bij of van de opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van: a. de terbeschikkingstelling van de Pragflexer door PragmaCare aan de opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die Pragflexer niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever aan hem gestelde vereisten; b. eenzijdige opzegging van de opdrachtovereenkomst door de Pragflexer; c. toedoen of nalaten van de Pragflexer, de opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de Pragflexer.
 • Eventuele aansprakelijkheid van Pragflex voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is PragmaCare nimmer aansprakelijk.
 • De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
 • In ieder geval dient de opdrachtgever PragmaCare te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de Pragflexers of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die Pragflexer of derden.
 • De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van PragmaCare en/of diens leidinggevend personeel. 6. PragmaCare heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van PragmaCare maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 7 Overmacht

 • In geval van overmacht van PragmaCare zullen haar verplichtingen uit hoofde van de opdrachtovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van PragmaCare onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de opdrachtovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
 • Zodra zich bij PragmaCare een overmachttoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de inlener.
 • Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van Pragflexers.
 • Zolang de overmachttoestand voortduurt zullen de verplichtingen van PragmaCare zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.
 • Als de overmachttoestand 2 weken heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan 2 weken zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de opdrachtovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De inlener is ook na zodanige beëindiging van de opdrachtovereenkomst gehouden de door hem aan PragmaCare verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan PragmaCare te betalen.
 • PragmaCare is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de opdrachtovereenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

Artikel 8. Geschillen

 • Op de opdrachtovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 • Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de opdarchtovereenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
 • Voorzover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen PragmaCare is gevestigd.

Artikel 9 Het inlenen van Pragflexers

 • De inzetovereenkomst wordt aangegaan tussen de Pragflexer en de PragmaCare. Tussen de PragmaCare en de Pragflexer bestaat er geen arbeidsovereenkomst. Tussen de opdrachtgever en de Pragflexer bestaat er geen arbeisovereenkomst.
 • Bij het terbeschikkingstellen van de Pragflexer door PragmaCare aan de opdrachtgever, werkt de Pragflexer feitelijk onder leiding en toezicht van de inlener. De opdrachtgever neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers.
 • PragmaCare heeft geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.
 • De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de opdrachtovereenkomst. Als de opdrachtgever hiervan af wenst te wijken gedurende de opdrachtovereenkomst, geschiedt dit in overleg met de PragmaCare.

Artikel 10 (Uur)Tarief en overige vergoedingen van de Pragflexer

 • De vergoedingen van Pragflexer worden vooraf aan de terbeschikkingstelling bepaald.
 • De Pragflexer is zelf verantwoordelijk voor het betalen van sociale en fiscale lasten.
 • Onder vergoedingen vallen de volgende componenten: a. uitsluitend het uurtarief dat is afgesproken per uur per opdracht. b. andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de opdracht;
 • Als de opdrachtgever nadat de Pragflexer is verschenen op de werkplek, minder dan twee uren gebruik maakt van diens opdrachtaanbod, is de opdrachtgever verplicht tot betaling van het tarief over ten minste twee uren per oproep als.

Artikel 11 Inhoud van de opdrachtovereenkomst en opzegtermijnen

 • In de opdrachtovereenkomst wordt de duur van de terbeschikkingstelling van de Pragflexer vermeld en wanneer deze op voorhand nog niet duidelijk is, een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan. Voor zover mogelijk en wenselijk worden daarin verder de dag en begintijd- en  het aantal te werken uren, met een minimum van twee uren.

Artikel 12. Aangaan rechtstreekse verhouding door opdrachtgever met de Pragflexer

 • Als de opdrachtgever met een hem door PragmaCare ter beschikking gestelde of te stellen Pragflexer rechtstreeks een overeenkomst, dan
 •  wel een andersoortige afspraken wil aangaan, stelt hij PragmaCare daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de opdrachtgever te bespreken.
 • De opdrachtgever gaat niet rechtstreeks een overeenkomst/afspraak met de Pragflexer aan.
 • De opdrachtgever heeft het recht om, als een Pragflexer niet voldoet aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, dit binnen 2 uur na de aanvang van de werkzaamheden aan PragmaCare kenbaar te maken.
 • Gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst is PragmaCare gerechtigd om een voorstel te doen tot vervanging van de Pragflexer, bijvoorbeeld indien de Pragflexer niet langer in staat is de opdracht in te te vullen.

Artikel 13 Zorgverplichting opdrachtgever en vrijwaring jegens PragmaCare

 • De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7: 658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de Pragflexer. De opdrachtgever verstrekt de Pragflexer concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de Pragflexer
 • in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de opdrachtgever de Pragflexer persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk.
 • De opdrachtgever zal de door hem ingeleende Pragflexer niet op zijn beurt weer doorlenen aan een derde om onder diens toezicht en leiding te werken, zonder toestemming van de PragmaCare.
 • De opdrachtgever is tegenover de Pragflexer en PragmaCare aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de Pragflexer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Pragflexer alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 6. 5 Als de Pragflexer in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de inlener overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens PragmaCare gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Pragflexer, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.
 • De opdrachtgever zal PragmaCare te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens PragmaCare ingesteld wegens het niet nakomen door opdrachtgever van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent PragmaCare de bevoegdheid haar aanspraken terzake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens de PragmaCare tegen de opdrachtgever geldend te maken.
 • De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.

Bezoekadres

Pragflex
Kalverbos 4
4001 AJ Tiel

KvK:68500726

BTW:

Locaties

Locatie Tiel
0344 218000
06 152 254 66

Locatie Culemborg/Geldermalsen
0345-227020
06 152 254 66

Algemene info

Deze site verzameld cookies. Lees de algemene voorwaarden hier en de privacy verklaring hier